Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim

ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski

 

Pracownicy

Dyrektor
Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników MOSiR,
 • zapewnienie prawidłowego rozwoju MOSiR we wszystkich jego formach i zakresach;
 • wydawanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji w zakresie bieżącej działalności;
 • nadzór nad właściwą realizacją planów finansowych, szkoleniowych oraz inwestycyjno-remontowych;
 • kierowanie i zarządzanie MOSiR w zakresie realizacji zadań o charakterze merytorycznym, organizacyjnym i administracyjnym.
 • nadzór i opieka nad administrowanymi przez MOSiR obiektami i gruntami,
 • właściwy dobór kadr, ich przygotowanie zawodowe oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach osobowych podległych mu pracowników,
 • reagowanie na dostrzeżone uchybienia i niedociągnięcia w pracy MOSiR,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji pracy,

Główna Księgowa
Do podstawowych zadań Głównego Księgowego należy prowadzenie spraw związanych z obsługą finansowo-księgową MOSiR, a w szczególności:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • wykonywanie czynności związanych z egzekwowaniem należności i realizacją dochodów,
 • analiza realizacji planu wydatków i zaangażowania środków przeznaczonych na wydatki,
 • wykonywanie zadań z zakresu wstępnej kontroli dokumentów księgowych,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, a dotyczących w szczególności prowadzenia rachunkowości, organizacji obiegu dokumentów finansowo-księgowych, inwentaryzacji i innych związanych z zagadnieniami finansowo-księgowymi,
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, bilansowej i finansowej z zakresu działania jednostki,
 • rejestru faktur.

Sekretariat
Do zadań pracownika zatrudnionego na przedmiotowym stanowisku należy kompleksowe prowadzenie spraw związanych z organizacją pracy Dyrektora, a w szczególności:

 • obsługa organizacyjno-biurowa pracy Dyrektora,
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz poczty elektronicznej,
 • prowadzenie ewidencji i zbiorów dokumentów:
 • zarządzeń Dyrektora,
 • korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • rejestrowanie skarg i wniosków,

Specjalista ds. Kadr i Płac - 
Do zadań Specjalisty ds. Kadr i Płac należy prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników, a w szczególności:

 • kompleksowe prowadzenie spraw kadrowych jednostki (przygotowywanie pism, wniosków i innych dokumentów związanych z nawiązywaniem, przebiegiem i ustaniem stosunku pracy,
 • prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze,
 • kompleksowe prowadzenie spraw płacowych (naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie listy płac, dokonywanie wszelkiego rodzaju wypłat i zasiłków z ZUS, 
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych,
 • planowanie zatrudnienia i funduszu płac MOSiR, monitorowanie realizacji tego planu,
 • organizowanie szkoleń dla pracowników i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie prac interwencyjnych, robót publicznych i stażów, 
 • sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie spraw kadrowo-płacowych,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z ZUS, US.
 • prowadzenie delegacji służbowych.

Pomoc administracyjna
Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocy administracyjnej należy:

 • realizowanie zadań marketingowych i reklamowych,
 • planowanie, nadzór nad organizacją i przeprowadzaniem imprez,
 • pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań statutowych,
 • opracowywanie i realizowanie programów sportowo-rekreacyjnych adresowanych do mieszkańców gminy Kamień Pomorski,
 • współpraca z mediami w zakresie public relations,
 • dokumentowanie działalności MOSiR (strona internetowa, media społecznościowe)
 • współpraca z klubami i stowarzyszeniami w zakresie szeroko rozumianego sportu, rekreacji i turystyki,

Pracownik recepcji hali widowiskowo-sportowej
Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku pracownika recepcji należy:

 • nadzór nad osobami wchodzącymi i wychodzącymi z hali widowiskowo-sportowej,
 • wydawanie kluczy do szatni i innych pomieszczeń,
 • udzielanie informacji,
 • sprzedaż usług zgodnie z cennikiem, obsługa kasy fiskalnej,
 • kontrola czystości w szatniach, toaletach, w siłowni i w salce fitness,

Pracownik gospodarczy stadionu
Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku pracownika gospodarczego należy:

 • wykonywanie prac o charakterze porządkowym - grabienie liści, koszenie trawy, zamiatanie, 
 • utrzymanie czystości na terenie stadionu miejskiego, zbieranie śmieci, opróżnianie koszy, sprzątanie trybun i ławek dla zawodników,
 • drobne prace malarskie, konserwacja sprzętu i wyposażenia stadionu,
 • zgłaszanie wszelkich usterek, awarii, aktów wandalizmu, zużycia sprzętu i wyposażenia,
 • odśnieżania zimą chodników i ciągów komunikacyjnych oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią,

Konserwator sprzętu sportowego
Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku konserwatora sprzętu sportowego należy:

 • kontrola stanu technicznego, naprawa i konserwacja sprzętu sportowego, 
 • drobne prace malarskie, elektryczne i hydrauliczne,
 • zabezpieczenie w materiały techniczne, budowlane, elektryczne i inne w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej obiektów,
 • zabezpieczenie niezbędnych do funkcjonowania warsztatu urządzeń, narzędzi i materiałów,
 • zabezpieczenie techniczne imprez sportowych odbywających się w obiektach, 
 • nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu przez osoby przebywające na jego terenie,
 • nadzór nad pracami wykonywanymi przez zewnętrzne podmioty,
 • bieżące zgłaszanie wszelkich usterek urządzeń technicznych,


Sprzątaczki
Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku sprzątaczki należy:

 • utrzymanie czystości na terenie hali sportowej i zaplecza socjalnego Orlika - zamiatanie, mycie i dezynfekcja podłóg,
 • usuwanie zabrudzeń z przeszkleń, w gablotach, drzwiach, z lamp,
 • mycie okien
 • mycie, czyszczenie i odkażanie umywalek, armatury i urządzeń sanitarnych w toaletach i łazienkach,
 • stałe doglądanie i uzupełnianie braków środków sanitarno-higienicznych w toaletach, łazienkach, opróżnianie koszy na śmieci
 • właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania czystości.


Animator zajęć sportowo rekreacyjnych
Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku animatora zajęć należy:

 • organizacja i prowadzenie zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
 • realizacja zadań statutowych MOSiR na obiektach sportowych,
 • pilnowanie porządku i bezpieczeństwa na terenie boiska sportowego “Orlik 2012”
 • nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu przez osoby przebywające na jego terenie,
 • utrzymywanie czystości na Orliku, zbieranie śmieci, opróżnianie koszy itp.
 • bieżące zgłaszanie wszelkich usterek urządzeń technicznych,

Informacje

Liczba wyświetleń: 543
Utworzono dnia: 12.04.2016

Historia publikacji

 • 23.09.2019 11:12, Administrator
  Edycja strony: Pracownicy
 • 13.06.2018 09:15, Administrator
  Edycja strony: Pracownicy
 • 11.06.2018 10:48, Administrator
  Edycja strony: Pracownicy